Bài đăng

Địa vị pháp lý của tập đoàn kinh tế nhà nƣớc ở Việt Nam

Title: Địa vị pháp lý của tập đoàn kinh tế nhà nƣớc ở Việt NamAuthors: Nguyễn, Thị LanKeywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Địa vị pháp lý;Tập đoàn kinh tếIssue Date: 2011Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: Làm rõ cơ sở lý luận về Tập đoàn kinh tế (TĐKT) nói chung và TĐKT nhà nƣớc ở Việt Nam nói riêng. Phân tích, đánh giá các qui định pháp luật hiện hành về TĐKT nhà nƣớc trong giai đoạn thí điểm, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn của các TĐKT nhà nƣớc. Kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện địa vị pháp lý của TĐKT nhà nƣớc ở Việt Nam hiện nay.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6741Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Biểu hiện β-Galactosidase trong vi khuẩn Bacillus subtilis

Title: Biểu hiện β-Galactosidase trong vi khuẩn Bacillus subtilis : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 70Authors: Nguyễn, Quỳnh Uyển , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị ThúyKeywords: Di truyền học;Sinh học;Vi khuẩn Bacillus subtilisIssue Date: 2012Publisher: ĐHKHTNAbstract: Tổng quan cơ sở lý luận về vi khuẩn B: Sơ lược về vi khuẩn B. subtilis, cấu trúc operon lac, gen lacZ và β- galactosidase, Vector biểu hiện gen trong vi khuẩn, cài nhập vector biểu hiện vào B. subtilis. Giới thiệu nguyên liệu, thiết bị và phương pháp nghiê (...)
Electronic Resources
65 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Di truyền học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37828

Pháp luật về bảo vệ tài nguyên rừng ở Việt Nam

Title: Pháp luật về bảo vệ tài nguyên rừng ở Việt NamAuthors: Phạm, Thị ThủyKeywords: Pháp luật Việt Nam;Tài nguyên rừng;Luật kinh tế;Bảo tồn tài nguyên thiên nhiênIssue Date: 2014Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 10 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6013Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Rèn luyện kỹ năng giải phương trình và bất phương trình bằng phương pháp hàm số

Title: Rèn luyện kỹ năng giải phương trình và bất phương trình bằng phương pháp hàm sốOther Titles: Practising skills in solving equations and inequations by using function methodAuthors: Vũ, Thị Thùy HươngKeywords: Kỹ năng giải phương trình;Kỹ năng giải bất phương trình;Phương pháp hàm số;Phương pháp giảng dạy;Toán họcIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 107 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8693

Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tại tỉnh Phú Thọ hiện nay

Title: Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tại tỉnh Phú Thọ hiện nayAuthors: Nguyễn, Thị Thu TrangKeywords: Cán bộ công chức;Luật hành chính;Pháp luật Việt NamIssue Date: 2010Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 97 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16350

Bước đầu nghiên cứu đối chiếu chuyển dịch hệ thuật ngữ môi trường Anh – Việt

Title: Bước đầu nghiên cứu đối chiếu chuyển dịch hệ thuật ngữ môi trường Anh – ViệtAuthors: Nguyễn, Thị Hằng NgaKeywords: Tiếng Việt;Tiếng Anh;Thuật ngữ;Ngôn ngữ họcIssue Date: 2009Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 110 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17698Bước đầu khảo sát sơ bộ hệ thuật ngữ môi trường tiếng Anh dựa trên một số tài liệu chuẩn mực (từ điển thuật ngữ, từ điển giải thích thuật ngữ, văn bản chuyên ngành môi trường). Phân tích những đặc điểm cấu tạo hệ thuật ngữ môi trường tiếng Anh qua cấu tạo từ tiếng Anh, thuật ngữ là một từ và một cụm từ. Phân tích sơ bộ nội dung ngữ nghĩa và cách thức tiếp nhận, chuyển dịch giải nghĩa thuật ngữ môi trường bằng tiếng Việt theo hướng chuẩn hóa về mặt tiếp nhận và cấu tạo, và ứng dụng vào giảng dạy thuật ngữ chuyên ngành ở Việt Nam

Phát triển năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công tỉnh Hà Giang

Title: Phát triển năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công tỉnh Hà GiangAuthors: Trần Minh HoàngKeywords: Phát triển;Lãnh đạoIssue Date: 2017Publisher: H.:ĐHKTDescription: 234 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54452